WITAMY W SYSTEMIE REKRUTACYJNYM
DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Szanowni Rodzice ! Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami dotyczącymi rekrutacji
na rok szkolny 2014/2015


OBOWIĄZEK SZKOLNY

1 września 2014r. obowiązek szkolny rozpoczyna się dla dzieci urodzonych w  roku 2007 (jeśli nie rozpoczęły edukacji szkolnej wcześniej) oraz dzieci urodzonych w okresie od stycznia do czerwca 2008 roku.ZAPISY DO SZKÓŁ OBWODOWYCH

Jeśli chcesz zapisać dziecko do szkoły podstawowej, w obwodzie której mieszkasz, wystarczy że wypełnisz elektroniczny formularz ZGŁOSZENIA na stronie https://sp-tychy.nabory.pl/ i złożysz go w sekretariacie tej szkoły. Dziecko nie musi spełniać żadnych kryteriów, do szkoły obwodowej będzie przyjęte z urzędu. Ze względów organizacyjnych zaleca się, aby zapisu dokonać w terminie od 10 marca do 10 kwietnia br.ZAPISY DO SZKÓŁ SPOZA OBWODU

Aby zapisać dziecko do szkoły spoza obwodu należy wypełnić elektroniczny formularz WNIOSKU na stronie https://sp-tychy.nabory.pl/ i złożyć go w sekretariacie szkoły wpisanej na pierwszym miejscu w terminie od 10 marca do 10 kwietnia br. We wniosku możesz wskazać od 1 do 3 szkół, w kolejności zgodnej z preferencjami. Przyjęcie dziecka do wybranej szkoły spoza obwodu będzie uzależnione od liczby wolnych miejsc w tej szkole oraz spełniania przez dziecko kryteriów rekrutacji określonych w statutach poszczególnych szkół. Statuty szkół określają również jakie dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów należy dołączyć do wniosku. Pamiętaj, że złożenie wniosku nie gwarantuje przyjęcia dziecka do wybranej szkoły.


Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych: 23 kwietnia 2014r. do godz. 15.00

W przypadku nie zakwalifikowania się dziecka do żadnej z wybranych szkół, należy zalogować się ponownie do systemu, wydrukować zgłoszenie do szkoły obwodowej i niezwłocznie złożyć go w sekretariacie tej szkoły, gdzie dziecko objęte obowiązkiem szkolnym ma zagwarantowane miejsce. 


Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych: 5 maja  2014r. do godz. 15


Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegające się o przyjęcie do oddziału integracyjnego lub specjalnego nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzic / opiekun prawny dziecka z orzeczeniem winien zgłosić się bezpośrednio do szkoły, którą jest zainteresowany.

Jeśli chcesz zapisać dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziału ogólnodostępnego, pamiętaj że dziecko takie bierze udział w rekrutacji na ogólnych zasadach. Możesz też dokonać zgłoszenia dziecka do szkoły obwodowej.UWAGA !  Jeśli nie masz dostępu do Internetu …

… możesz wypełnić ręcznie odpowiedni druk (wniosek – do szkół spoza obwodu lub zgłoszenie – do szkoły obwodowej) lub skorzystać ze specjalnego info kiosku w siedzibie Miejskiego Zarządu Oświaty w Tychach przy Al. Piłsudskiego 12, II piętro. PRZECZYTAJ UWAŻNIE:

  1. Jeśli statut szkoły wymaga załączenia do wniosku stosownych oświadczeń, pamiętaj że każde z nich musi zawierać  klauzulę: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia"

  2. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach dołączanych do wniosku, potwierdzających spełnianie  zaznaczonych kryteriów.

  3. W przypadku nieprzedłożenia w terminie wskazanym przez Przewodniczącego dokumentów potwierdzających spełnienie zaznaczonych kryteriów przyjmuje się, że kandydat nie spełnia danego kryterium.