Niezalogowany
zmień rozmiar:

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

na rok szkolny 2018/2019


Szanowni Rodzice i Opiekunowie! Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami dotyczącymi rekrutacji do szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019

OBOWIĄZEK SZKOLNY

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej od września 2017 r. spełnianie obowiązku szkolnego obejmuje wszystkie dzieci 7-letnie (rocznik 2011), natomiast dzieci 6-letnie mogą od września 2018 r. zostać uczniami szkoły podstawowej jeśli odbyły roczne przygotowanie przedszkolne.

 

ZAPISY DO SZKÓŁ

Jeżeli chcecie Państwo zapisać dziecko do szkoły podstawowej, w obwodzie której mieszka, wystarczy że wypełnicie Państwo formularz ZGŁOSZENIA dostępny w sekretariacie Państwa szkoły obwodowej.

Dziecko nie musi spełniać żadnych kryteriów, do szkoły obwodowej będzie przyjęte z urzędu.

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się w pierwszej kolejności dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.

 

ZAPISY DO SZKÓŁ SPOZA OBWODU

Przy zapisach do szkoły podstawowej obowiązuje rejonizacja, co oznacza, że szkoły podstawowe przyjmują dzieci zamieszkujące w ich obwodzie. Istnieje jednak możliwość zapisania dziecka do szkoły pozaobwodowej, w przypadku gdy starsze rodzeństwo już do niej uczęszcza.

Rejonizacja nie obowiązuje przy zapisie dziecka do klasy I następujących szkół:

·         Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19

·         Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna w Zespole Szkół Muzycznych 

 

Aby zapisać dziecko do szkoły pozaobwodowej należy wypełnić elektroniczny formularz WNIOSKU i złożyć go w sekretariacie szkoły wpisanej na pierwszym miejscu w terminie od 19 do 23 marca 2018 r.

We wniosku można wskazać od 1 do 3 szkół, w kolejności zgodnej z preferencjami. Przyjęcie dziecka do wybranej szkoły spoza obwodu będzie uzależnione od liczby wolnych miejsc w tej szkole oraz spełniania przez dziecko kryteriów rekrutacji.

Kryterium

Liczba punktów

Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do szkoły/ oddziału przedszkolnego/przedszkola w zespole

10 pkt

 

Należy pamiętać, że złożenie wniosku nie gwarantuje przyjęcia dziecka do wybranej szkoły.

 

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych nastąpi 11 kwietnia 2018 r. do godz. 15:30

 

Po ogłoszeniu list kandydatów zakwalifikowanych Rodzice / Opiekunowie prawni kandydata zakwalifikowanego do przyjęcia do szkoły  podstawowej potwierdzają w szkole wolę uczęszczania w terminie do 13 kwietnia 2018 r. do godz. 15:00.

W przypadku nie zakwalifikowania się dziecka do żadnej z wybranych szkół, należy udać się do szkoły obwodowej niezwłocznie wypełnić ZGŁOSZENIE w sekretariacie szkoły obwodowej, gdzie dziecko ma zagwarantowane miejsce. 

 

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych: 16 kwietnia 2018 r.

Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegające się o przyjęcie do oddziału integracyjnego lub specjalnego nie biorą udziału w rekrutacji.

Rodzic / Opiekun prawny dziecka z orzeczeniem powinien zgłosić się bezpośrednio do szkoły, którą jest zainteresowany.

Jeśli chcecie Państwo zapisać dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziału ogólnodostępnego, należy mieć na uwadze, że dziecko takie bierze udział w rekrutacji na ogólnych zasadach. Można również dokonać zgłoszenia dziecka do szkoły obwodowej.

 

UWAGA !  W przypadku braku dostępu do Internetu / braku możliwości wydruku…

… można wypełnić ręcznie odpowiedni druk (Zgłoszenie – do szkoły obwodowej  lub Wniosek – do szkół spoza obwodu) lub skorzystać ze specjalnego info kiosku w siedzibie Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach przy Al. Piłsudskiego 12, II piętro. 

 

WAŻNE TERMINY

Etap rekrutacji

Termin

Przyjmowanie ZGŁOSZEŃ od rodziców kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły

od 1 marca do 15 marca

Przyjmowanie WNIOSKÓW o przyjęcie do szkoły od rodziców kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły

19 marca – 23 marca

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, jeżeli przyjęcie do danego oddziału tego wymaga.

do 6 kwietnia 2018

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych

i niezakwalifikowanych

11 kwietnia do godz. 15:30

Potwierdzenie przez Rodziców /Opiekunów prawnych dziecka woli uczęszczania do wybranej szkoły podstawowej

do 13 kwietnia do godz. 15:00

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

16 kwietnia do godz.10:00

 

ZAPISY DO KLASY PIERWSZEJ SPORTOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Jeśli chcecie Państwo zapisać dziecko do szkoły podstawowej sportowej, należy wypełnić elektroniczny formularz WNIOSKU i złożyć go w sekretariacie Zespołu Szkół Sportowych w Tychach w terminie od 19 - 23 marca 2018 r.

W terminie do 6 kwietnia 2018 r. odbędą się próby sprawności fizycznej dla kandydatów. Szczegółowe informacje uzyskacie Państwo w sekretariacie szkoły.

Należy pamiętać, że złożenie wniosku nie gwarantuje przyjęcia dziecka.

Ogłoszenie listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej 9 kwietnia 2018 r. do 14:00

Należy pamiętać, że uzyskanie pozytywnego wyniku próby sprawnościowej nie gwarantuje przyjęcia dziecka do szkoły sportowej.

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 11 kwietnia 2018 r. po godz. 15:30

Po ogłoszeniu list kandydatów zakwalifikowanych Rodzice / Opiekunowie prawni kandydata zakwalifikowanego do przyjęcia do szkoły  podstawowej potwierdzają w szkole wolę uczęszczania w terminie do 13 kwietnia 2018 r. do godz. 15:00.

W przypadku nie zakwalifikowania się dziecka do klasy pierwszej w szkole sportowej, należy udać się do szkoły obwodowej i niezwłocznie złożyć ZGŁOSZENIE w sekretariacie tej szkoły, gdzie dziecko objęte obowiązkiem szkolnym ma zagwarantowane miejsce.

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych: 16 kwietnia 2018 r. do godz. 10:00

 

POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE

w oparciu o Zarządzenie Prezydenta Miasta Tychy nr 0050/35/18 z dnia 29 stycznia 2018 r.

 

Postępowanie uzupełniające prowadzone w przypadku dysponowania

wolnymi miejscami w szkole podstawowej

1

Otwarcie systemu dla rodziców - składanie Wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z załącznikami

od 24 do 26 kwietnia 2018 r.

2

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

15 maja do godz. 12:00

3

Potwierdzanie woli uczęszczania

do 17 maja do godz. 15:00

4

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych

18 maja do godz. 14:00

 


Rekrutacja ID: 139; Wersja: 8.125.293.1405 Harmonogram ID: 708;