Rekrutacja 2016

Szkoły podstawowe 2015/2016
Niezalogowany
zmień rozmiar:

Szanowni Rodzice i Opiekunowie! Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami dotyczącymi rekrutacji do szkół podstawowych na rok szkolny 2015/2016 

OBOWIĄZEK SZKOLNY

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej od 1 września 2015 r. spełnianie obowiązku szkolnego winny rozpocząć wszystkie dzieci urodzone od 1 lipca 2008 r.
do 31 grudnia 2009 r.

ZAPISY DO SZKÓŁ OBWODOWYCH 

·         Jeśli chcecie Państwo zapisać dziecko do szkoły podstawowej, w obwodzie której mieszka, wystarczy że wypełnicie Państwo elektronicznie w terminie od 2 do 10 czerwca 2015r. formularz ZGŁOSZENIA w systemie elektronicznym dostępnym na stronie www.oswiata.tychy.pl w zakładce „Rekrutacje” i wydrukujecie lub  ręcznie wypełnicie formularz ZGŁOSZENIA, a następnie po podpisaniu złożycie go w obwodowej szkole podstawowej.

Dziecko nie musi spełniać żadnych kryteriów, do szkoły obwodowej będzie przyjęte z urzędu.


ZAPISY DO SZKÓŁ SPOZA OBWODU - REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Aby ubiegać się o przyjęcie dziecka do szkoły innej niż obwodowa należy w terminie 2 - 10 czerwca 2015 r. wypełnić formularz WNIOSKU w systemie elektronicznym dostępnym na stronie www.oswiata.tychy.pl w zakładce „Rekrutacje” i wydrukować lub ręcznie wypełnić formularz WNIOSKU, a następnie po podpisaniu złożyć w szkole podstawowej wymienionej we wniosku na pierwszym miejscu.

We wniosku można wskazać od 1 do 3 szkół, w kolejności zgodnej z preferencjami. Przyjęcie dziecka do wybranej szkoły spoza obwodu będzie uzależnione od liczby wolnych miejsc w tej szkole oraz spełniania przez dziecko kryteriów rekrutacji określonych w statutach poszczególnych szkół.

Statuty szkół określają również jakie dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów należy dołączyć do wniosku. Należy pamiętać, że złożenie wniosku nie gwarantuje przyjęcia dziecka do wybranej szkoły.

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
17 czerwca 2015 r. do godz. 10:00

W przypadku nie zakwalifikowania się dziecka do żadnej z wybranych szkół spoza obwodu, należy zalogować się ponownie do systemu, wydrukować ZGŁOSZENIE do szkoły obwodowej i niezwłocznie złożyć go w swojej szkole obwodowej. 

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych: 19 czerwca 2015 r. do godz. 10:00

Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegające się
o przyjęcie do oddziału integracyjnego lub specjalnego nie biorą udziału w rekrutacji elektronicznej.

Rodzic / Opiekun prawny dziecka z ww. orzeczeniem powinien zgłosić się bezpośrednio do szkoły prowadzącej oddziały integracyjne/specjalne, którą jest zainteresowany.

Jeśli chcecie Państwo zapisać dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
do oddziału ogólnodostępnego, należy mieć na uwadze, że dziecko takie bierze udział
w rekrutacji na ogólnych zasadach. Można również dokonać zgłoszenia dziecka do szkoły obwodowej. 

UWAGA !  W przypadku braku dostępu do Internetu / braku możliwości wydruku…

… można wypełnić ręcznie odpowiedni druk (Wniosek – do szkół spoza obwodu lub Zgłoszenie – do szkoły obwodowej) lub skorzystać ze specjalnego info kiosku w siedzibie Miejskiego Zarządu Oświaty w Tychach przy Al. Piłsudskiego 12, II piętro.  

PRZECZYTAJ UWAŻNIE:

1.    W przypadku  załączenia do wniosku stosownych oświadczeń, każde z nich musi zawierać  klauzulę: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".

2.    Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w Oświadczeniach dołączanych do Wniosku, potwierdzających spełnianie  zaznaczonych kryteriów.

3.    W przypadku nieprzedłożenia w terminie wskazanym przez Przewodniczącego dokumentów potwierdzających spełnienie zaznaczonych kryteriów przyjmuje się, że kandydat nie spełnia danego kryterium. 

Po ogłoszeniu list kandydatów zakwalifikowanych Rodzice / Opiekunowie prawni kandydata zakwalifikowanego do przyjęcia do szkoły  podstawowej potwierdzają w szkole wolę uczęszczania.

WAŻNE TERMINY    -     POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE

 

Postępowanie uzupełniające prowadzone w przypadku dysponowania

wolnymi miejscami w szkole podstawowej

1

Otwarcie systemu dla rodziców - składanie Wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z załącznikami

02 -10 czerwca 2015r.
do godz. 15:00

2

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

17 czerwca 2015r. do godz. 10.00

3

Potwierdzanie woli uczęszczania

do 18 czerwca 2015r. do 15:00

4

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

19 czerwca 2015r. do godz. 10.00

Rekrutacja uzupełniająca jest dostępna na stronie:

https://uzupelniajaca-sp-tychy.nabory.pl/

 

Rekrutacja ID: 117; Wersja: 6.122.249.509