Niezalogowany
zmień rozmiar:

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Dzieci rozpoczynające edukację w roku szkolnym 2017/2018 przyjmowane będą do klas pierwszych w szkole, w obwodzie której zamieszkują.

UWAGA ! W związku z koniecznością dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego i wydłużeniem cyklu nauczania w szkołach podstawowych, nastąpiła zmiana granic dotychczasowych obwodów szkół podstawowych.

Rejonizacja nie będzie obowiązywała przy zapisach do następujących szkół:

• Szkoła Podstawowa nr 13 (powstająca w wyniku przekształcenia Gimnazjum nr 11)
• Szkoła Podstawowa nr 14 (powstająca w wyniku przekształcenia Gimnazjum nr 1)
• Sportowa Szkoła Podstawowa nr 19
• oddział hokejowy w Szkole Podstawowej nr 36Aby zapisać dziecko do szkoły należy wypełnić elektroniczne ZGŁOSZENIE w systemie rekrutacyjnym, wydrukować i złożyć podpisane w szkole obwodowej lub wypełnić papierowy formularz zgłoszenia dostępny w sekretariacie szkoły obwodowej.
W celu elektronicznego wypełnienia zgłoszenia proszę wybrać zakładkę
MÓJ WNIOSEK /ZGŁOSZENIE (na górze tej strony) po czym wybrać okienko Wypełnij wniosek / zgłoszenie.

Na tym etapie nie ma potrzeby logowania się do Panelu rodzica.

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE   19 kwietnia - 5 maja 2017 r.

W przypadku dysponowania przez szkoły podstawowe wolnymi miejscami po przyjęciu uczniów zamieszkałych w obwodach szkół  kandydaci wezmą udział w postępowaniu rekrutacyjnym w oparciu o kryteria określone w Uchwale Rady Miasta Tychy nr XXXIII/520/17 z dnia 30 marca 2017 r.

Nr

Kryterium

Liczba punktów

1

Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do szkoły/ oddziału przedszkolnego/przedszkola w zespole

10 pkt

2

Kandydat, który w roku szkolnym 2016/2017 uczęszczał oddziału przedszkolnego w danej szkole podstawowej

8 pkt

 

Należy pamiętać, że złożenie wniosku nie gwarantuje przyjęcia dziecka do wybranej szkoły.

Aby zapisać dziecko do szkoły innej niż obwodowa, należy w terminie od 19 kwietnia do 5 maja 2017 r. wypełnić elektroniczny WNIOSEK w systemie rekrutacyjnym, wydrukować i złożyć podpisany w szkole pierwszego wyboru lub wypełnić papierowy formularz WNIOSKU dostępny w sekretariacie szkoły pierwszego wyboru.

UWAGA !  W przypadku braku dostępu do Internetu / braku możliwości wydruku…

… można wypełnić ręcznie odpowiedni druk (Wniosek – do szkół spoza obwodu lub Zgłoszenie – do szkoły obwodowej) lub skorzystać ze specjalnego info kiosku w siedzibie Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach przy Al. Piłsudskiego 12, II piętro. 

 

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:  16 maja 2017 r.

Po ogłoszeniu list kandydatów zakwalifikowanych Rodzice / Opiekunowie prawni kandydata zakwalifikowanego do przyjęcia do szkoły  podstawowej potwierdzają w szkole wolę uczęszczania w terminie do 19 maja 2017 r. do godz. 15:00.

W przypadku nie zakwalifikowania się dziecka do żadnej z wybranych szkół, należy zgłosić się do szkoły obwodowej i niezwłocznie złożyć ZGŁOSZENIE  (dostępne w sekretariacie szkoły, gdzie dziecko objęte obowiązkiem szkolnym, ma zagwarantowane miejsce).


 Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych: 22 maja 2017 r.

Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegające się o przyjęcie do oddziału integracyjnego lub specjalnego nie biorą udziału w rekrutacji.

Rodzic / Opiekun prawny dziecka z orzeczeniem powinien zgłosić się bezpośrednio do szkoły, którą jest zainteresowany.

Jeśli chcecie Państwo zapisać dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziału ogólnodostępnego, należy mieć na uwadze, że dziecko takie bierze udział w rekrutacji na ogólnych zasadach. Można również dokonać zgłoszenia dziecka do szkoły obwodowej.


WAŻNE TERMINY

w oparciu o Zarządzenie Prezydenta Miasta Tychy nr 0050/73/17 z dnia 9 marca 2017 r.

 L.p.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

1

Składanie wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej
szkoły podstawowej wraz z wymaganymi oświadczeniami
i dokumentami.

19 kwietnia 2017 r. - 5 maja 2017 r.

2

Przeprowadzenie próby sprawnościowych do oddziałów usportowionych

do 11 maja 2017 r.

3

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

do klasy pierwszej szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Tychy.

16 maja 2017 r.

4

Potwierdzanie przez rodziców kandydatów zakwalifikowanych do klasy pierwszej

danej szkoły podstawowej woli przyjęcia do danej szkoły.

do 19 maja 2017 r. do godz. 15:00

5

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

do klasy pierwszej szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Tychy.

22 maja 2017 r. do godz. 15:00

 

Rekrutacja ID: 128; Wersja: 7.102.278.1017 Harmonogram ID: 579;