Niezalogowany
zmień rozmiar:

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

na rok szkolny 2018/2019

 

Przy zapisach do szkoły podstawowej obowiązuje rejonizacja, co oznacza, że szkoły podstawowe przyjmują dzieci zamieszkujące w ich obwodzie. Istnieje jednak możliwość zapisania dziecka do szkoły pozaobwodowej, w przypadku gdy starsze rodzeństwo już do niej uczęszcza, bądź szkoła, po przeprowadzeniu rekrutacji podstawowej, nadal dysponuje wolnymi miejscami.

 

Rekrutacja uzupełniająca dotyczy tylko kandydatów, którzy nie zostali przyjęci do żadnej szkoły.

Nie ma możliwości wzięcia udziału w rekrutacji uzupełniającej, w sytuacji gdy dziecko zostało już przyjęte do szkoły.

 

Aby zapisać dziecko do szkoły pozaobwodowej należy wypełnić elektroniczny formularz WNIOSKU

oraz wydrukować i złożyć go w sekretariacie szkoły w terminie od 24 do 26 kwietnia 2018 r.

 

W rekrutacji uzupełniającej istnieje możliwość wybrania tylko jednej szkoły pozaobwodowej.

Należy pamiętać, że złożenie wniosku nie gwarantuje przyjęcia dziecka do wybranej szkoły.

 

Kryterium

Liczba punktów

Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do szkoły/ oddziału przedszkolnego/przedszkola w zespole

10 pkt

 


 

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych nastąpi

15 maja 2018 r. do godz. 12:00

 

Po ogłoszeniu list kandydatów zakwalifikowanych Rodzice / Opiekunowie prawni kandydata zakwalifikowanego do przyjęcia do szkoły  podstawowej potwierdzają w szkole wolę uczęszczania w terminie do 17 maja 2018 r. do godz. 15:00.

W przypadku nie zakwalifikowania się dziecka do żadnej z wybranych szkół, należy złożyć ZGŁOSZENIE
w sekretariacie szkoły obwodowej, gdzie dziecko ma zagwarantowane miejsce. 

 

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych: 18 maja 2018 r.

 

WAŻNE TERMINY

Etap rekrutacji

Termin

Przyjmowanie WNIOSKÓW o przyjęcie do szkoły od rodziców kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły

24 kwietnia od godz. 9:00 do 26 kwietnia 2018 r. do godz. 15:00

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, jeżeli przyjęcie do danego oddziału tego wymaga.

do 9 maja 2018 r.

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych

i niezakwalifikowanych

15 maja do godz. 12:00

Potwierdzenie przez Rodziców /Opiekunów prawnych dziecka woli uczęszczania do wybranej szkoły podstawowej

do 17 maja do godz. 15:00

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

18 maja do godz. 14:00

 Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegające się o przyjęcie do oddziału integracyjnego lub specjalnego nie biorą udziału w rekrutacji.

Rodzic / Opiekun prawny dziecka z orzeczeniem powinien zgłosić się bezpośrednio do szkoły, którą jest zainteresowany.

Jeśli chcecie Państwo zapisać dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziału ogólnodostępnego, należy mieć na uwadze, że dziecko takie bierze udział w rekrutacji na ogólnych zasadach. Można również dokonać zgłoszenia dziecka do szkoły obwodowej.

 

ZAPISY DO KLASY PIERWSZEJ SPORTOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Jeśli chcecie Państwo zapisać dziecko do szkoły podstawowej sportowej, należy wypełnić elektroniczny formularz WNIOSKU i złożyć go w sekretariacie Zespołu Szkół Sportowych w Tychach
w terminie od 24 do 26 kwietnia 2018 r.

W terminie do 9 maja 2018 r. odbędą się próby sprawności fizycznej dla kandydatów. Szczegółowe informacje uzyskacie Państwo w sekretariacie szkoły.

Należy pamiętać, że złożenie wniosku nie gwarantuje przyjęcia dziecka.

Ogłoszenie listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej

10 maja 2018 r.

Należy pamiętać, że uzyskanie pozytywnego wyniku próby sprawnościowej nie gwarantuje przyjęcia dziecka do szkoły sportowej.

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

15 maja 2018 r. po godz. 12:00

Po ogłoszeniu list kandydatów zakwalifikowanych Rodzice / Opiekunowie prawni kandydata zakwalifikowanego do przyjęcia do szkoły  podstawowej potwierdzają w szkole wolę uczęszczania w terminie do 17 maja 2018 r. do godz. 15:00.

W przypadku nie zakwalifikowania się dziecka do klasy pierwszej w szkole sportowej, należy niezwłocznie złożyć ZGŁOSZENIE do szkoły obwodowej, gdzie dziecko objęte obowiązkiem szkolnym ma zagwarantowane miejsce

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych: 18 maja 2018 r. do godz. 14:00

Rekrutacja ID: 133; Wersja: 8.116.291.1327 Harmonogram ID: 636;