Niezalogowany
zmień rozmiar:

Szanowni Rodzice! Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami dotyczącymi rekrutacji do szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024


OBOWIĄZEK SZKOLNY

Spełnianie obowiązku szkolnego obejmuje wszystkie dzieci 7-letnie (rocznik 2016), natomiast dzieci 6-letnie mogą od września 2023 r. zostać uczniami szkoły podstawowej, jeśli odbyły roczne przygotowanie przedszkolne, bądź posiadają opinię o możliwości rozpoczęcia nauki wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

 

ZAPISY DO SZKÓŁ

W przypadku zapisywania dziecka do szkoły podstawowej, w obwodzie której mieszka, wystarczy że wypełnicie Państwo elektroniczny formularz ZGŁOSZENIA, który będzie udostępniony na tej stronie od dnia rozpoczęcia rekrutacji, w zakładce NOWY WNIOSEK/ZGŁOSZENIE i złożycie go w sekretariacie Państwa szkoły obwodowej.

Po wypełnieniu w systemie formularz ZGŁOSZENIA należy wydrukować i po podpisaniu złożyć w sekretariacie szkoły, w obwodzie której zamieszkuje dziecko.

Dziecko nie musi spełniać żadnych kryteriów, do szkoły obwodowej będzie przyjęte z urzędu.

Ze względów organizacyjnych zaleca się, aby dokonać zapisu w terminie od dnia 6 lutego 2023 r. godz. 8:00 do dnia 24 lutego 2023 r. do godz. 15:00

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się w pierwszej kolejności dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.


 

ZAPISY DO SZKÓŁ SPOZA OBWODU

Przy zapisach do szkoły podstawowej obowiązuje rejonizacja, co oznacza, że szkoły podstawowe przyjmują dzieci zamieszkujące w ich obwodzie.  

W sytuacji, gdy wyrazicie Państwo chęć zapisania dziecka do klasy I w:

·        Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I stopnia w Zespole Szkół Muzycznych w Tychach

·        Sportowej Szkole Podstawowej nr 19 im. Mikołaja Kopernika w Tychach

lub do szkoły „pozaobwodowej” ( np. w sytuacji, gdy starsze rodzeństwo już do niej uczęszcza) należy wypełnić elektroniczny formularz WNIOSKU, który będzie udostępniony na tej stronie od dnia rozpoczęcia rekrutacji, w zakładce NOWY WNIOSEK, wydrukować formularz WNIOSKU i złożyć w szkole wpisanej na pierwszym miejscu w terminie od dnia 6  lutego 2023 r. godz. 8:00 do dnia  24 lutego 2023 r. do godz. 15:00

We wniosku można wskazać od 1 do 3 szkół, w kolejności zgodnej z preferencjami. Przyjęcie dziecka do wybranej szkoły spoza obwodu będzie uzależnione od liczby wolnych miejsc w tej szkole oraz spełniania przez dziecko kryterium rekrutacji.


Kryterium

zgodnie z Uchwałą nr XLIV/723/18 Rady Miasta Tychy z dnia 25 stycznia 2018 r.

Liczba punktów

Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do szkoły / oddziału przedszkolnego / przedszkola w zespole

10 pkt

 


Należy pamiętać, że złożenie wniosku nie gwarantuje przyjęcia dziecka do wybranej szkoły.REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Rekrutacja uzupełniająca będzie prowadzona tylko w przypadku, gdy szkoła będzie dysponować wolnymi miejscami, po zakończeniu rekrutacji podstawowej i będzie uzależnione od liczby wolnych miejsc w tej szkole oraz spełniania przez dziecko kryterium rekrutacji.

 


ZAPISY DO SZKOŁY PROWADZĄCEJ ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE

W przypadku chęci zapisania dziecka do szkoły podstawowej, w której dziecko dotychczas uczęszczało do oddziału przedszkolnego lub przedszkola w zespole szkolno-przedszkolnym należy wypełnić i złożyć w sekretariacie tej szkoły podstawowej WNIOSEK.


Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

24 marca 2023 r. godz. 14:00

 

Po ogłoszeniu list kandydatów zakwalifikowanych Rodzice kandydata zakwalifikowanego do przyjęcia do szkoły podstawowej potwierdzają w szkole wolę uczęszczania w terminie
do dnia 30 marca 2023 r. do godz. 15:00.

W przypadku nie zakwalifikowania się dziecka do żadnej z wybranych szkół, należy skontaktować się z sekretariatem szkoły obwodowej i niezwłocznie złożyć ZGŁOSZENIE w tej szkole, w której dziecko objęte obowiązkiem szkolnym ma zagwarantowane miejsce.


Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych:   

 3 kwietnia 2023 r. do godz. 15:00

 


ZAPISY KANDYDATÓW POSIADAJĄCYCH ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO

Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, ubiegające się o przyjęcie do oddziału integracyjnego lub specjalnego nie biorą udziału w rekrutacji.

Rodzic dziecka z orzeczeniem powinien zgłosić się bezpośrednio do szkoły z oddziałami integracyjnymi lub specjalnymi, którą jest zainteresowany.

Jeśli chcecie Państwo zapisać dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziału ogólnodostępnego, należy mieć na uwadze, że dziecko bierze udział w rekrutacji na ogólnych zasadach. Można również dokonać zgłoszenia dziecka do szkoły obwodowej.

 

UWAGA! W przypadku braku dostępu do Internetu / braku możliwości wydruku prosimy o telefoniczne skontaktowanie się z sekretariatem szkoły I wyboru.

 

WAŻNE TERMINY

Rekrutacja dziecka do klasy I szkół podstawowych

Etap rekrutacji

Termin

Przyjmowanie ZGŁOSZEŃ o przyjęcie kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły

od 6 lutego 2023 r. od godz. 8:00

 do 24 lutego 2023 r. do godz. 15:00

Przyjmowanie WNIOSKÓW o przyjęcie do szkoły kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły

od 6 lutego 2023 r. od godz. 8:00

 do 24 lutego 2023 r. do godz. 15:00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

24 marca 2023 r.

do godz. 14:00

Potwierdzanie przez rodzica/opiekuna kandydata zakwalifikowanego woli uczęszczania do danej szkoły.

do 30 marca 2023 r.

 do godz. 15:00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

3 kwietnia 2023 r.

do godz.15:00

 


ZAPISY DO ODDZIAŁU SPORTOWEGO

Jeśli chcecie Państwo zapisać dziecko do oddziału sportowego, należy wypełnić elektroniczny formularz WNIOSKU i złożyć go w Sportowej Szkole Podstawowej nr 19 im. Mikołaja Kopernika w Tychach w terminie od 6 lutego 2023 r. od godz. 8:00 do 24 lutego 2023 r. do godz. 15:00.

Ważne! Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy sportowej musi posiadać bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim, wydanym przez lekarza POZ oraz pozytywny wynik próby sprawności fizycznej.

Jeżeli chcecie Państwo wskazać szkołę sportową jako placówkę drugiego lub trzeciego wyboru – należy skontaktować się z sekretariatem Sportowej Szkoły Podstawowej nr 19 w dniach 6 -24 lutego 2023 r., w celu umówienia terminu przeprowadzenia prób sprawności fizycznej.

W terminie do dnia 13 marca 2023 r. odbędą się próby sprawności fizycznej dla kandydatów. Szczegółowe informacje uzyskacie Państwo w sekretariacie szkoły.

Należy pamiętać, że złożenie wniosku nie gwarantuje przyjęcia dziecka.

Ogłoszenie listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej

do 15 marca 2023 r. do godz. 13:00

Należy pamiętać, że uzyskanie pozytywnego wyniku próby sprawnościowej nie gwarantuje zakwalifikowania dziecka do szkoły sportowej.


Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 24 marca  2023 r. do godz. 14:00

Po ogłoszeniu list kandydatów zakwalifikowanych Rodzice kandydata zakwalifikowanego do przyjęcia do Sportowej Szkoły Podstawowej nr 19 im. Mikołaja Kopernika w Tychach potwierdzają w szkole wolę uczęszczania w terminie do 30 marca 2023 r. do godz.15:00.

W przypadku nie zakwalifikowania się dziecka do klasy pierwszej w szkole sportowej, należy zgłosić się do szkoły obwodowej, gdzie dziecko objęte obowiązkiem szkolnym ma zagwarantowane miejsce.

 

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych:

3  kwietnia 2023 r. do godz. 15:00

 

WAŻNE TERMINY – SZKOŁA SPORTOWA

Etap rekrutacji

Termin

Przyjmowanie WNIOSKÓW o przyjęcie do szkoły podstawowej sportowej

od   6 lutego 2023 r. od godz. 8:00

 do   24 lutego 2023 r. do godz. 15:00

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej

(szczegółowe informacje – sekretariat)

do 13 marca 2023 r.

- termin ustala szkoła

Ogłoszenie listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik prób sprawności fizycznej.

do 15 marca 2023 r.

godz. 13:00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

24 marca 2023 r. 

godz. 14:00

Potwierdzanie przez rodzica/opiekuna kandydata zakwalifikowanego woli uczęszczania do danej szkoły.

do  30 marca 2023 r.

do godz. 15:00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 3 kwietnia 2023 r.

do godz. 15:00

 ZAPISY DO KLASY PIERWSZEJ OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA

Jeśli chcecie Państwo zapisać dziecko do muzycznej szkoły podstawowej, należy zapoznać się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi rekrutacji do szkoły muzycznej na stronie https://www.zsm.tychy.pl/rekrutacja następnie wypełnić elektroniczny formularz WNIOSKU i wydrukowany złożyć w sekretariacie Zespołu Szkół Muzycznych w Tychach.

Ważne! Kandydat ubiegający się o przyjęcie do szkoły muzycznej powinien dołączyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole muzycznej wydane przez lekarza POZ oraz uzyskać wymagany wynik podczas badania przydatności w zakresie uzdolnień, predyspozycji lub praktycznych umiejętności.

Szczegółowe informacje uzyskacie Państwo również w sekretariacie Zespołu Szkół Muzycznych w Tychach.

Należy pamiętać, że złożenie wniosku nie gwarantuje przyjęcia dziecka.  Dół formularza


Rekrutacja ID: 155; Wersja: 23.161.2.14 Harmonogram ID: 0;