Niezalogowany
zmień rozmiar:

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami

dotyczącymi rekrutacji do szkół podstawowych na rok szkolny 2016/2017

 OBOWIĄZEK SZKOLNY

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej od września 2016 r. spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczną wszystkie dzieci 7-letnie, natomiast dzieci 6-letnie mogą od września 2016r. zostać uczniami szkoły podstawowej, jeśli odbyły roczne przygotowanie przedszkolne, co Rodzic/ Opiekun prawny potwierdza w Oświadczeniu składanym wraz z Wnioskiem o przyjęcie do szkoły. 

 ZAPISY DO SZKÓŁ OBWODOWYCH

Jeżeli chcecie Państwo zapisać dziecko do szkoły podstawowej, w obwodzie której mieszka, wystarczy że wypełnicie Państwo elektroniczny formularz ZGŁOSZENIA dostępny na tej stronie i złożycie go w sekretariacie Państwa szkoły obwodowej.

Dziecko nie musi spełniać żadnych kryteriów, do szkoły obwodowej będzie przyjęte z urzędu.

Ze względów organizacyjnych zaleca się, aby dokonać zapisu w terminie od 1 kwietnia do 25 kwietnia 2016r.

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się w pierwszej kolejności dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.

ZAPISY DO SZKÓŁ SPOZA OBWODU

Aby zapisać dziecko do szkoły spoza obwodu należy wypełnić elektroniczny formularz WNIOSKU i złożyć go w sekretariacie szkoły wpisanej na pierwszym miejscu w terminie od 1 kwietnia do 25 kwietnia 2016r.

We wniosku można wskazać od 1 do 3 szkół, w kolejności zgodnej z preferencjami. Przyjęcie dziecka do wybranej szkoły spoza obwodu będzie uzależnione od liczby wolnych miejsc w tej szkole oraz spełniania przez dziecko kryteriów rekrutacji.

W przypadku dysponowania przez szkoły podstawowe wolnymi miejscami po przyjęciu uczniów zamieszkałych w obwodach szkół  kandydaci wezmą udział w postępowaniu rekrutacyjnym w oparciu o kryteria określone w Uchwale Rady Miasta Tychy nr XVIII/304/16 z dnia 28 stycznia 2016r.

Nr

Kryterium

Liczba punktów

1

Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do szkoły/ oddziału przedszkolnego/przedszkola w zespole

128 pkt

2

Kandydat, który jest absolwentem oddziału przedszkolnego w szkole/zespole

64 pkt

3

Kandydat, którego rodzice pracują w obwodzie szkoły

32 pkt

4

Kandydat, którego krewni wspierający opiekunów prawnych w zapewnieniu dziecku należytej opieki (np. babcia, dziadek) zamieszkują w obwodzie szkoły

16 pkt

5

Kandydat, który deklaruje chęć uprawiania dyscypliny sportowej oferowanej przez szkołę

8 pkt

6

Kandydat, który jest absolwentem przedszkola znajdującego się w obwodzie szkoły

4 pkt

7

Kandydat, którego rodzice są absolwentami szkoły

2 pkt

 

                             Należy pamiętać, że złożenie wniosku nie gwarantuje przyjęcia dziecka do wybranej szkoły.

 

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:  6 maja 2016 r. po godz. 12:00

Po ogłoszeniu list kandydatów zakwalifikowanych Rodzice / Opiekunowie prawni kandydata zakwalifikowanego do przyjęcia do szkoły  podstawowej potwierdzają w szkole wolę uczęszczania w terminie od 6 maja do 10 maja 2016r. do godz. 15:00.

W przypadku nie zakwalifikowania się dziecka do żadnej z wybranych szkół, należy zalogować się ponownie do systemu, wydrukować ZGŁOSZENIE do szkoły obwodowej i niezwłocznie złożyć go w sekretariacie tej szkoły, gdzie dziecko objęte obowiązkiem szkolnym ma zagwarantowane miejsce. 

 

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych: 12 maja 2016r.

Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegające się o przyjęcie do oddziału integracyjnego lub specjalnego nie biorą udziału w rekrutacji.

Rodzic / Opiekun prawny dziecka z orzeczeniem powinien zgłosić się bezpośrednio do szkoły, którą jest zainteresowany.

Jeśli chcecie Państwo zapisać dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziału ogólnodostępnego, należy mieć na uwadze, że dziecko takie bierze udział w rekrutacji na ogólnych zasadach. Można również dokonać zgłoszenia dziecka do szkoły obwodowej.

 

UWAGA !  W przypadku braku dostępu do Internetu / braku możliwości wydruku…

… można wypełnić ręcznie odpowiedni druk (Wniosek – do szkół spoza obwodu lub Zgłoszenie – do szkoły obwodowej) lub skorzystać ze specjalnego info kiosku w siedzibie Miejskiego Zarządu Oświaty w Tychach przy Al. Piłsudskiego 12, II piętro. 

 

PRZECZYTAJ UWAŻNIE:

 

  1. W przypadku  załączania do wniosku stosownych oświadczeń, każde z nich musi zawierać  klauzulę: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".
  2. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w Oświadczeniach dołączanych do Wniosku, potwierdzających spełnianie  zaznaczonych kryteriów.
  3. W przypadku nieprzedłożenia w terminie wskazanym przez Przewodniczącego dokumentów potwierdzających spełnienie zaznaczonych kryteriów przyjmuje się, że kandydat nie spełnia danego kryterium.
  4. W postępowaniu rekrutacyjnym do klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2016/2017 mają zastosowanie przepisy art. 8 ustawy z 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 35).   


WAŻNE TERMINY

w oparciu o Zarządzenie Prezydenta Miasta Tychy nr 0050/31/16 z dnia 29 stycznia 2016r.

Etap rekrutacji

Termin

Przyjmowanie ZGŁOSZEŃ od rodziców kandydatów zamieszkałych w obwodzie szkoły
oraz WNIOSKÓW o przyjęcie do szkoły

1 – 25 kwietnia  2016r.

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych

6 maja 2016r.

po godz. 12.00.

Potwierdzenie przez Rodziców /Opiekunów prawnych dziecka woli uczęszczania do wybranej szkoły podstawowej

od 6 maja 2016r.

do  10 maja 2016r.

do godz. 15.00.

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

12 maja 2016 r.

 

POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE

 

Postępowanie uzupełniające
prowadzone w przypadku dysponowania wolnymi miejscami w szkole podstawowej

1

Otwarcie systemu dla rodziców - składanie Wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z załącznikami

od 26 maja do 2 czerwca 2016r.

do godz. 15:00

2

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

8 czerwca 2016r. po godz. 12.00

3

Potwierdzanie woli uczęszczania

do 10 czerwca 2016r. do 15:00

4

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

13 czerwca 2016r. po godz. 12.00

 

ZAPISY DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPORTOWEJ

Jeśli chcecie Państwo zapisać dziecko do szkoły podstawowej sportowej, należy wypełnić elektroniczny formularz WNIOSKU i złożyć go w sekretariacie Zespołu Szkół Sportowych w Tychach
w terminie od 1 kwietnia do 14 kwietnia 2016r.

W terminie 18 i 19 kwietnia 2016r. odbędą się próby sprawności fizycznej dla kandydatów (na podst. Art. 20h ust. 1 pkt 3 ustawy o systemie oświaty). Szczegółowe informacje uzyskacie Państwo
w sekretariacie szkoły.

Należy pamiętać, że złożenie wniosku nie gwarantuje przyjęcia dziecka.

Ogłoszenie listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej: 20 kwietnia do 10:00

Należy pamiętać, że uzyskanie pozytywnego wyniku próby sprawnościowej nie gwarantuje przyjęcia dziecka do szkoły sportowej.  W przypadku większej niż liczba wolnych miejsc, liczby kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawnościowych, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 20c ust. 2:

 

KRYTERIA

LICZBA PUNKTÓW

WYMAGANE DOKUMENTY / OŚWIADCZENIA

1) wielodzietność rodziny kandydata

100 pkt

oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

2) niepełnosprawność kandydata

100 pkt

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) - składane w oryginale lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

100 pkt

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

100 pkt

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

100 pkt

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

100 pkt

prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację, akt zgonu, oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka - składane w oryginale lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata oraz w każdym z powyższych przypadków oświadczenie o nie wychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą

100 pkt

dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.) - składany w oryginale lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata

 

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

6 maja 2016 r. po godz. 12:00

Po ogłoszeniu list kandydatów zakwalifikowanych Rodzice / Opiekunowie prawni kandydata zakwalifikowanego do przyjęcia do szkoły  podstawowej potwierdzają w szkole wolę uczęszczania w terminie od 6 maja do 10 maja 2016r. do godz. 15:00.

W przypadku nie zakwalifikowania się dziecka do klasy pierwszej w szkole sportowej, należy zalogować się ponownie do systemu, wydrukować ZGŁOSZENIE do szkoły obwodowej i niezwłocznie złożyć go w sekretariacie tej szkoły, gdzie dziecko objęte obowiązkiem szkolnym ma zagwarantowane miejsce. Dotyczy sytuacji, gdy Rodzic/Opiekun prawny we wniosku nie wskazał innej szkoły podstawowej.

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych: 12 maja 2016r.

 

WAŻNE TERMINY - Zapisy do szkoły podstawowej sportowej

w oparciu o Zarządzenie Prezydenta Miasta Tychy nr 0050/31/16 z dnia 29 stycznia 2016r.

Etap rekrutacji

Termin

Przyjmowanie WNIOSKÓW o przyjęcie do szkoły podstawowej sportowej

1 – 14 kwietnia  2016r.

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej (szczegółowe informacje – sekretariat ZSS)

18 -19 kwietnia 2016r.

Ogłoszenie listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki próby sprawności fizycznej 

20 kwietnia 2016

do godz. 10:00

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

6 maja 2016r.

po godz. 12.00.

Potwierdzenie przez Rodziców /Opiekunów prawnych dziecka woli uczęszczania do wybranej szkoły podstawowej

od 6 maja 2016r.

do  10 maja 2016r.

do godz. 15.00.

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

12 maja 2016 r.

 

 

POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE

 

Postępowanie uzupełniające 
prowadzone w przypadku dysponowania wolnymi miejscami w szkole podstawowej sportowej

1

Otwarcie systemu dla rodziców - składanie Wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z załącznikami

od 20 maja do 24 maja 2016r.

do godz. 15:00

2

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej (szczegółowe informacje – sekretariat ZSS)

25 maja 2016r.

3

Ogłoszenie listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki próby sprawności fizycznej 

27 maja 2016

4

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

8 czerwca 2016r. po godz. 12.00

5

Potwierdzanie woli uczęszczania

do 10 czerwca 2016r. do 15:00

6

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

13 czerwca 2016r. po godz. 12.00

Dół formularza

 

Dół formularza

 

Rekrutacja ID: 128; Wersja: 7.100.261.872